Strona główna

Podyplomowe studia zarządzania wierzytelnościami – finanse, prawo, kadry są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu przede wszystkim zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz związanych z nimi aspektów finansowych, prawnych i kadrowych. Ponadto pozwolą na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych z tego  zakresu. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Podyplomowe studia zarządzania wierzytelnościami – finanse, prawo, kadry kończą się uzyskaniem zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w programie studiów. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych (w skali dostateczny, dobry i bardzo dobry) jest ustalana jako średnia ze wszystkich uzyskanych ocen, umiejscowiona w ramach przedziałów ocen ustalonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.